นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้า สำหรับ A Play Shopping แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย A Play Music Digital Co., Ltd. และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ A Play Shopping มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฏหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ A Play Shopping ทั้งหมด การปกป้องรักษาข้อมูลนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เราจึงจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฏหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

ความหมายของ “ข้อมูลส่วนตัว” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลนั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

การใช้บริการและการลงทะเบียนบนหน้าแพลตฟอร์มของ A Play Shopping ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ท่านได้รับทราบและตกลงว่าท่านยอมรับช้อปฏิบัติข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีแพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

การจัดเก็บข้อมูล

A Play Shopping จะจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านสร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ดังนี้

 • ชื่อนามสกุล
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 • ที่อยู่อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • วันเกิด
 • เพศ
 • อายุ
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา

หากท่านสมัครเพื่อใช้งานโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็น บุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เพื่อสนับสนุนการใช้บริการ (Services) ภายในแพลตฟอร์ม
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าของ A Play Shopping เอง หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นผู้ขายกับทางเรา การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า จะถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดย A Play Shopping หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่บริษัทขนส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อกับเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกและเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรองรับความถูกต้องของข้อมูล
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงานด้านการบัญชีการเพื่อตรวจสอบด้านธุรกรรมทางการเงินของท่านอันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากแพลตฟอร์มในเชิงพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆสำหรับผู้ใช้
 • เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกกับทางเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้
 • หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ท่านอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือถอนความยินยอมในเก็บข้อมูลนั้นอาจมีผลต่อกับการใช้บริการของท่าน
 • เมื่อท่านใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ ท่านกำลังให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้นๆ ทางเราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นได้และไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน

 

การดูเว็บเพจ

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่โดยใช้อุปกรณ์ของท่าน จะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อท่านเรียกดูเว็บของ A Play Shopping ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง “Cookies” เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของท่าน เมื่อท่านเข้าสู้ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลจะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา แม้กระทั่งการเข้าชมเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลา จะถูกส่งมาถึงเรา

Cookies

คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆได้ อีกทั้ง cookies ยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ท่านเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ท่านเข้าไปชมด้วย เช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของท่าน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ cookies เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

การสนับสนุน

เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ ID ผู้ใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ นอกจากนี้ บริการเช่นนี้และที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอาจกำหนดให้เราต้องรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

ข้อควรระวัง 

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

การติดต่อ A Play Shopping

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับ Cookies กรุณาติดต่อเรา ได้ผ่านทางอีเมล [aplayshopping@aplaymusic.com]